MEGHÍVÓ az Országos Mediációs Egyesület Éves Konferenciájára és Közgyűlésére

A konferencia időpontja: 2016. május 27. 10:00 óra

A közgyűlés időpontja: 2016. május 27. 15:00 óra

Helyszín: Benczúr Hotel, Budapest, 1068 Benczúr utca 35.

Jelentkezés: kozvetito@mediacio.hu e-mail címen

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja: 2016. május 27. 15:15 óra
A megismételt közgyűlés azonos napirenddel a jelenlévők számától függetlenül határozatképes!

Kedves Egyesületi Tagunk!
Kedves érdeklődő mediátorok!

A konferencia mottója: őszintén a hazai alternatív vitarendezésről!

Idén is megrendezzük Egyesületünk éves Konferenciáját és Közgyűlését, melyre sok szeretettel várunk minden egyesületi tagot, valamint minden olyan szervezetet, intézményt és személyt, amelyek/akik mediációval foglalkoznak vagy csupán érdeklődnek a konfliktusok alternatív kezelése/rendezése iránt.

A Konferencia ebben az évben négy nagy előadásra és ennek kapcsán a kialakuló vitára épül, de egyben változatlanul találkozási lehetőséget biztosít a mediáció kultúrájának meghonosítására, művelésére létrehozott intézmények, szervezetek találkozójára és a legaktuálisabb kérdések megvitatására. Várjuk a bírósági, a munka, az egészség-és az oktatásügy, a család. és szociális védelem területén kialakuló konfliktusokkal, valamint a büntetőügyekkel és fogyasztóvédelemmel foglalkozó intézmények, szervezetek képviselőit, illetve a KIM közvetítői névjegyzékén szereplő közvetítőket, az egyesület tagjait.

» Részletes meghívó megtekintése

Mediációs műhely

Újra indítjuk a „Mediációs Műhelyt” egy olyan témával, amely reményeink szerint számot tarthat a szakma érdeklődésére!

A műhelyfoglalkozás ideje: 2015 november 19. du. 18.00 óra

» Részletes tájékoztató

A Mediáció és az Országos Mediációs Egyesület (OME)

A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására. Varázslat ez? Nem. Ma már az élet számos területén, természetes módon, nagy hatékonysággal alkalmazzák a mediáció eljárását, technikáját. A magyar jogi szabályozás leggyakrabban a „közvetítői eljárás” kifejezést használja a mediáció megfelelőjeként.

Mi a lényege a mediáció technikájának? A feleket olyan felkészült, képzett szakember segíti a vitájuk feloldásában, aki a viták alternatív – érdekeken alapuló – megoldásához ért. Nem a jogvita bíróságon kívüli lefolytatásáról van szó, s nem is a felek lelki befolyásolásáról. Az alternatív vitarendezés – melynek egyik formája a mediáció, a döntőbíráskodás (arbitráció), a békéltetés (consiliation), a facilitálás, moderálás, stb. mellett – mára önálló szakmává fejlődött a világ valamennyi fejlett országában. A gyakorlati tudás mellett mára kialakult ezen eljárások elméleti bázisa, képzése, s önálló tudományos diszciplínája is, mely kapcsolódik a társadalomtudományokhoz, jogtudományhoz, közgazdaságtanhoz, pszichológiához, pedagógiához, de ezek egyike sem foglalja magába e területet.

A jogok érvényesülésének egyre inkább tekintik feltételének, hogy rendelkezésre álljanak a viták alternatív rendezésének módjai, intézményei, melyek alkalmasak a jogviták megelőzésére, helyettesítésére. Ezt tapasztaljuk a nemzetközi – különösen az Európai Unió- kezdeményezéseiben, ajánlásaiban, s ma már a hazai jogi szabályozásban is, ahol közel húsz jogszabály szabályozza az alternatív vitarendezés valamilyen formáját. A szakemberek nagy sikerrel működnek közre a gazdaság, a szervezetek, a családi és gyermekekhez köthető viták rendezésében is, melyek közös jellemzője gyakran, hogy a felek érdekeik érvényesítésekor nem feltételezik, hogy vitapartnerük szabályt (normát, jogot) sértene, de érdekeik érvényesítése ütközésbe kerül. Az ilyen vitákat szokás az előzőektől (jogviták) megkülönböztetve érdekvitáknak tekinteni.

Az Országos Mediációs Egyesület (OME) az alternatív vitarendezési szakemberek, ezen belül különösen a mediátorok (közvetítők) szakmai szervezete, mely elkötelezett a magas színvonalú mediációs (közvetítői) tevékenység bevezetésében, elterjesztésében, minőségének biztosításában. Ennek érdekében képviseli a szakmát az állami szervek felé, részt vesz a kapcsolódó szabályozások előzetes véleményezésében, a tapasztalatok elemzésében, hatásvizsgálatok készítésében, feladatának tekinti a képzések és képző személyek nyilvántartását, későbbi minősítését (akkreditálását), távlatilag az e tevékenységet folytató személyek nyilvántartását, szakmai továbbképzésük szervezését, szolgáltatásaik kiajánlását.

Végső soron az OME célja, hogy a közvetítést igénybe vevő személyek és szervezetek a legmagasabb színvonalú, legeredményesebb szolgáltatáshoz jussanak hozzá, minden esetben megtalálva a megfelelő felkészültséggel, gyakorlattal rendelkező közvetítőt. Másfelől az OME olyan hátteret kíván biztosítani a mediátorok számára, hogy a szakmai, etikai szabályok érvényesülhessenek, a különféle mediációs területek kooperációja fejlődjön, az OME tagjai jussanak a szakma gyakorlásának lehetőségéhez.