FELHÍVÁS!

Tisztelt Kolléga!

Az OME elnökség 2017. február 8-i döntésének megfelelően felhívjuk a figyelmedet, hogy az Alapító okiratunk alapján az egyesületi tagság csak akkor tartható fenn, amennyiben a tagjaink teljesítik tagdíjfizetési kötelezettségüket. Az elmúlt években belépett tagjainknak a tagdíjfizetésre nyitva álló időszak vége 2017. február 28.

Ezt követően a bankunktól kapott kimutatás alapján ellenőrizni fogjuk a befizetéseket és akik nem fizették be az ez évi tagdíjukat, azokat ismételten felhívjuk kötelezettségük teljesítésére, erre nyitva álló idő vége 2017. március 15.

2017. március 15 után a jelenlegi nyilvántartásunkban szereplő, de tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesítő, illetve erről nem nyilatkozó kollégát törüljük a tagok sorából.

Az Országos Mediációs Egyesület számláját a Magyar Közösségi Bank (MagNet) vezeti!
Számlaszám: 16200010-60313937. Az éves tagdíj mértéke: 6000.- forint

Budapest, 2017-02-08.

OME
elnöksége

Hírek

Rézler Gyula Alapítvány 2017/2018-as tanévre szóló ösztöndíjai
2017.03.09.

Az alapítvány rendszeresen négyféle ösztöndíj pályázatot valamint külön tematikus pályázatokat hirdet meg. Az aktuális ösztöndíjakra már lehet jelentkezni.

Bővebb információ >

Meghívó Mediációs konferenciára: És mégis kinek az érdeke?
2017.03.08.

Időpont: 2017. március 31. péntek, 10 - 16 óráig

Helyszín: Kőleves Vendéglő, első emelet - 1075 Budapest, Kazinczy u. 41.

Jelentkezés: Online jelentkezés

A Partners Hungary Alapítvány 2017-ben is folytatja mediációs szakmai rendezvényeinek sorozatát. Idei első rendezvényünk a válási mediáció gyerekre gyakorolt hatásával foglalkozik. Meghívott vendégeink jogi és pszichológiai oldalról betekintést engednek eddigi tapasztalataikba. Mostani rendezvényünkön is azt tartjuk fontosnak, hogy szakértő vendégeink mellett a résztvevő mediátorok is aktívan vegyenek részt az eseményen.

Bővebb információ >

Konzultáció és segítség nyújtás
2017.02.14.

Az Országos Mediációs Egyesület elnöksége felkínálja az OME tagjainak, hogy akik igénylik, azoknak munkájuk végzéséhez segítséget nyújt, illetve szívesen konzultál minden olyan kérdésben, amely plusz információt jelent az alternatív vitarendezés kultúrájának fejlesztésében.

Minden kedden 10:00 és 12:00 között ügyeletet tartunk az OME székhelyén: Budapest, Hold utca 25. III. emelet 10 alatt (110-es kapucsengő). Első alkalommal 2017. február 28-án.

A Mediáció és az Országos Mediációs Egyesület (OME)

A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a közöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsolatok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. A folyamatban a felek közös felkérésére független, pártatlan személy (mediátor) vesz részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek legyenek a problémák megoldására. Varázslat ez? Nem. Ma már az élet számos területén, természetes módon, nagy hatékonysággal alkalmazzák a mediáció eljárását, technikáját. A magyar jogi szabályozás leggyakrabban a „közvetítői eljárás” kifejezést használja a mediáció megfelelőjeként.

Mi a lényege a mediáció technikájának? A feleket olyan felkészült, képzett szakember segíti a vitájuk feloldásában, aki a viták alternatív – érdekeken alapuló – megoldásához ért. Nem a jogvita bíróságon kívüli lefolytatásáról van szó, s nem is a felek lelki befolyásolásáról. Az alternatív vitarendezés – melynek egyik formája a mediáció, a döntőbíráskodás (arbitráció), a békéltetés (consiliation), a facilitálás, moderálás, stb. mellett – mára önálló szakmává fejlődött a világ valamennyi fejlett országában. A gyakorlati tudás mellett mára kialakult ezen eljárások elméleti bázisa, képzése, s önálló tudományos diszciplínája is, mely kapcsolódik a társadalomtudományokhoz, jogtudományhoz, közgazdaságtanhoz, pszichológiához, pedagógiához, de ezek egyike sem foglalja magába e területet.

A jogok érvényesülésének egyre inkább tekintik feltételének, hogy rendelkezésre álljanak a viták alternatív rendezésének módjai, intézményei, melyek alkalmasak a jogviták megelőzésére, helyettesítésére. Ezt tapasztaljuk a nemzetközi – különösen az Európai Unió- kezdeményezéseiben, ajánlásaiban, s ma már a hazai jogi szabályozásban is, ahol közel húsz jogszabály szabályozza az alternatív vitarendezés valamilyen formáját. A szakemberek nagy sikerrel működnek közre a gazdaság, a szervezetek, a családi és gyermekekhez köthető viták rendezésében is, melyek közös jellemzője gyakran, hogy a felek érdekeik érvényesítésekor nem feltételezik, hogy vitapartnerük szabályt (normát, jogot) sértene, de érdekeik érvényesítése ütközésbe kerül. Az ilyen vitákat szokás az előzőektől (jogviták) megkülönböztetve érdekvitáknak tekinteni.

Az Országos Mediációs Egyesület (OME) az alternatív vitarendezési szakemberek, ezen belül különösen a mediátorok (közvetítők) szakmai szervezete, mely elkötelezett a magas színvonalú mediációs (közvetítői) tevékenység bevezetésében, elterjesztésében, minőségének biztosításában. Ennek érdekében képviseli a szakmát az állami szervek felé, részt vesz a kapcsolódó szabályozások előzetes véleményezésében, a tapasztalatok elemzésében, hatásvizsgálatok készítésében, feladatának tekinti a képzések és képző személyek nyilvántartását, későbbi minősítését (akkreditálását), távlatilag az e tevékenységet folytató személyek nyilvántartását, szakmai továbbképzésük szervezését, szolgáltatásaik kiajánlását.

Végső soron az OME célja, hogy a közvetítést igénybe vevő személyek és szervezetek a legmagasabb színvonalú, legeredményesebb szolgáltatáshoz jussanak hozzá, minden esetben megtalálva a megfelelő felkészültséggel, gyakorlattal rendelkező közvetítőt. Másfelől az OME olyan hátteret kíván biztosítani a mediátorok számára, hogy a szakmai, etikai szabályok érvényesülhessenek, a különféle mediációs területek kooperációja fejlődjön, az OME tagjai jussanak a szakma gyakorlásának lehetőségéhez.